Copyright (c) 2023 Shujuan Wang, Shichao Lu, Jiaqi Liu, Miao Wang, Hongliang Luo, Jihong Shen, Shouxu Qiao, Yuntao Dai

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Image Analysis & Stereology
EISSN 1854-5165 (Electronic version)
ISSN 1580-3139 (Printed version)