[1]
Kaba, D. et al. 2019. NEPHROBLASTOMA ANALYSIS IN MRI IMAGES. Image Analysis and Stereology. 38, 2 (Jul. 2019), 173–183. DOI:https://doi.org/10.5566/ias.2000.