(1)
Kostopoulos, S.; Glotsos, D.; Asvestas, P.; Konstandinou, C.; Xenogiannopoulos, G.; Sidiropoulos, K.; Nikolatou, E.-K.; Perakis, K.; Mantzouratos, S.; Sakkis, T. AN ENSEMBLE TEMPLATE MATCHING AND CONTENT-BASED IMAGE RETRIEVAL SCHEME TOWARDS EARLY STAGE DETECTION OF MELANOMA. Image Anal Stereol 2016, 35, 137-148.