Kollia, I., Simou, N., Stafylopatis, A., & Kollias, S. (2010). SEMANTIC IMAGE ANALYSIS USING A SYMBOLIC NEURAL ARCHITECTURE. Image Analysis and Stereology, 29(3), 159–172. https://doi.org/10.5566/ias.v29.p159-172